03
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ
ЖӘНЕ ӘДЕП
Қазатомөнеркәсіп әлемдегі үздік тәжірибені ұстана отырып, корпоративтік басқару жүйесін бірізді жетілдіруді жалғастыруда. Қазатомөнеркәсіптің корпоративтік басқару жүйесі ұзақ мерзімді құнды арттыруға және акционерлер, Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма, сондай-ақ Компания қызметкерлері мен оның қызметіне қатысатын өзге де мүдделі тараптар арасында мүдделер теңгерімін қамтамасыз етуге бағытталған.
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӘДЕП
Корпоративтік басқарудың рейтингі

Қазатомөнеркәсіп корпоративтік басқару саласындағы үздік тәжірибелерге сәйкестікке ұмтылады. Корпоративтік басқару рейтингін бағалау тәуелсіз кеңесшілермен әзірленген және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-мен бекітілген әдістемелердің негізінде жыл сайын өткізіледі. Қазіргі кезде корпоративтік басқару жүйесінің Компанияның Директорлар кеңесімен бекітілген іс-шаралар жоспарына бес бағыт бойынша сәйкестікті қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізілуде:

 • Директорлар кеңесі мен Атқарушы органның тиімділігі;
 • тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит;
 • тұрақты даму;
 • акционерлердің құқықтары;
«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ САЛАСЫНДАҒЫ ҮЗДІК ПРАКТИКАЛАРҒА СӘЙКЕС БОЛУҒА ҰМТЫЛАДЫ, ОСЫ МАҚСАТТА ЖЫЛ САЙЫН ТӘУЕЛСІЗ КЕҢЕСШІЛЕРМЕН ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҰӘҚ» АҚ БЕКІТКЕН ӘДІСТЕМЕЛЕР НЕГІЗІНДЕ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ РЕЙТИНГІНЕ БАҒАЛАУ ӨТКІЗІЛЕДІ
 • ашықтық.

2019 жылы KPMG компаниясы дауыс беретін акциялардың 50%нан астамы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-на тиесілі заңды тұлғаларда корпоративтік басқару жүйесін диагностикалау әдістемесінің негізінде Қазатомөнеркәсіптің корпоративтік басқару жүйесіне тәуелсіз диагностика өткізді. Бұл әдістеме «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқармасының 26.09.2016 жылғы № 35/16 шешімімен бекітілді. Бұл әдістеме корпоративтік басқару жүйесін жоғарыда көрсетілген бес бағыт бойынша бағалайды.

2019 жылғы диагностиканың нәтижелері бойынша Компанияға «ВВВ» корпоративтік басқару рейтингі берілді, бұл «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның корпоративтік басқару жүйесін диагностикалау әдістемесіне сәйкес Компанияның корпоративтік басқару жүйесі барлық маңызды аспектілерде белгіленген критерийлердің басым бөлігіне сәйкес келетінін және жүйе тиімді жұмыс істейтіндігінің жеткілікті дәлелі болып табылатынын білдіреді. Диагностиканың нәтижелері бойынша берілген корпоративтік басқару рейтингі Компанияның 2019 жылғы қызметінің басты мақсаттарының нысаналы мәндеріне сәйкес (қызметтің басты көрсеткіші).

Бағалаудың нәтижелері бойынша, Компания 2020 жылға арналған корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірледі. Жоспар Аудит жөніндегі комитетпен мақұлданып, Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 20 ақпандағы шешімімен бекітілді.

Бұл жоспарды орындау туралы есептер «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Аудит жөніндегі комитеті мен Директорлар кеңесінің қарауына беріледі.

КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Компания операциялық қызметке белсенді қатыстырылған Корпоративтік орталық болып табылады, онда шикізатты өндіру және қайта өңдеу тиімділігін арттыру бойынша стратегиялық мақсаттың іске асырылуын көрсететін өндірістік үдерістерді басқарудың дивизионалды құрылымы көрініс табады.

Ұйымдық құрылымды қалыптастыру барысында Топтың стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін іске асыру үшін қажетті Компания қызметінің негізгі бағыттары бойынша мақсатты бизнес-үдерістер ескерілді. Уран және атом өнеркәсібінің салыстырылатын салалық компаниялары бойынша үздік әлемдік тәжірибелер қолданылып, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен акционерлердің талаптары ескерілді.

Компанияның корпоративтік басқару жүйесі қызметті тиісінше басқаруды және бақылауды қамтамасыз етуге, ұзақ мерзімді құнның өсуіне және тұрақты дамуға бағытталған. Корпоративтік басқарудың негізінде тиімділік, жеделділік және ашықтық жатыр.

Компанияның корпоративтік басқару жүйесінің басты міндеттері — қызметтің ашықтығын арттыру, акционерлермен және барлық мүдделі тараптармен тиімді ұзақ мерзімді қарым-қатынасты қолдау. Жүйе келесі қағидаттарға негізделеді:

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның корпоративтік басқару құрылымы*

* Компанияның корпоративтік басқару органдары жүйесіне кіреді:

• Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

• Басқару органы – Директорлар кеңесі, Акционерлердің жалпы жиналысына бағыныштылықпен;

• Атқарушы орган – Басқарма, Директорлар кеңесіне бағыныштылықпен;

• Ішкі аудит қызметі – Компанияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласында бағалауды және Компанияның қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыратын орган (Директорлар кеңесіне бағыныштылықпен);

• Корпоративтік хатшы – Компанияның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын, Компанияның Директорлар кеңесімен тағайындалатын және оған есепті болып табылатын акционерлік қоғамның қызметкері. Корпоративтік хатшы Компанияның акционерлерінің және Директорлар кеңесінің жиналыстарының дайындалуы мен өткізілуін қадағалайды, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың және Компанияның Директорлар кеңесінің отырысына арналған материалдардың құрылуын қамтамасыз етеді, оларға қолжетімділікті қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді (Директорлар кеңесіне бағыныштылықпен);

• Комплаенс қызметі (Директорлар кеңесіне бағыныштылықпен);

• Омбудсмен қызметі (Директорлар кеңесіне бағыныштылықпен).

Компанияның Корпоративтік басқару кодексі мен қағидаттарына сәйкестігі туралы толығырақ ақпарат біріктірілген жылдық есептің толық нұсқасындағы «Корпоративтік басқару және әдеп > Корпоративтік басқару кодексі» бөлімінде қолжетімді.
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ
Акционерлердің құқықтарын сақтау – Қазатомөнеркәсіптің корпоративтік басқаруының маңызды қағидаты. Компания акцияларды иелену үлестеріне қарамастан, барлық акционерлерге, оның ішінде миноритарлық акционерлерге де бірдей қарайды және оларға ақпаратты бірдей тәртіпте жеткізеді.
2019 жылғы жұмыс нәтижелері

2019 жылғы 30 мамырда Компанияның тарихында алғаш рет бетпе-бет тәртіпте өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Компанияның кеңсесінде өткізілді. Лондон қор биржасы Компанияның Директорлар кеңесі мүшелерінің жиналысқа қатысуына кеңес береді, сондықтан тәуелсіз директорлардың бірі жиналысқа тікелей қатысты, ал Компанияның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері конференц-байланыс бойынша қосылды.

Күн тәртібінде мынадай мәселелер қаралды:

 • Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 • «Қазатомөнеркәсіп»ҰАК» АҚ-ның қаржылық есептілігін бекіту;
 • дивидендтердің мөлшерін бекіту;
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

Сонымен қатар 2019 жылғы 4 желтоқсанда Компанияда акционерлердің сырттай кезектен тыс жалпы жиналысы өтті; күн тәртібіне шығарылған жалғыз мәселе (күн тәртібінің негізгі тармағынан басқа) «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-на аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы» болды.

Акционерлердің келесі жалпы жиналысы 2020 жылғы 18 мамырға жоспарланып отыр. Жиналыс туралы толық ақпарат 2020 жылдың сәуірінде акционерлерге таратылатын жиналыс туралы хабарландыруда беріледі. Жиналысқа қатыса алмайтын акционерлерге, хабарландыруда көрсетілгендей, сенімхат бойынша дауыс беру ұсынылады. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысты барлық құжаттар Компанияның Интернет-ресурсында «Инвесторлар» бөлімінде қолжетімді.

Акционерлердің жалпы жиналысы туралы толығырақ ақпаратты Компанияның www.kazatomprom.kz интернет-ресурсында «Инвесторларға > Акционерлердің жалпы жиналысы» бөлімінде қол жетімді
Компания туралы толық ақпарат, оның ішінде қызметтің сипаттамасын, пресс-релиздерді, жылдық және аралық есептерді Компанияның www.kazatomprom.kz интернет-ресурсында қол жетімді
Акционерлердің сауалдары
Компанияның акционерлері сырттай дауыс беру, дивиденд, жеке деректеріндегі өзгерістер туралы ескерту және өзге де мәселелер бойынша өз сауалдарымен Компанияның тіркеушісіне/депозитарийіне хабарласа алады:
ЖАЙ
АКЦИЯЛАРДЫ
ҰСТАУШЫЛАР
«Бағалы қағаздардың орталық
депозитарийі» АҚ, РК, Алматы қ.,
«Самал-1» шағ. ауд., 28
тел.: +7 (727) 355 47 61
ЖАҺАНДЫҚ
ДЕПОЗИТАРЛЫҚ
ҚОЛХАТТАРДЫ
(ЖДҚ)
ҰСТАУШЫЛАР
Citibank, N.A., 388 Greenwich
Street, Нью-Йорк, Нью-Йорк
штаты, 10013,
Құрама Штаттар
тел: +1–212–816–6622
тел:+1–917–533–7887
Қазатомөнеркәсіптің шығарылған акцияларының жалпы саны (ЖДҚ-ды қоса алғанда) 259 356 608 акцияны құрайды және қазіргі кезде бос айналыста жүрген акциялардың/ЖДҚ-дың үлесі*– 18,72%, яғни 48 557 729. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ акцияларының үлесі – 81,28%, яғни 210 798 879.
Шығарылған акциялар мен айналыстағы акциялардың үлесі
* Компанияның акциялары мен жаһандық депозитарлық қолхаттары Astana International Exchange (AIX) қор биржасында, жаһандық депозитарлық қолхаттары – Лондон қор биржасында (LSE) айналыста. Бір ЖДҚ бір жай акцияға сәйкес.
Қазақстанның соңғы 5 жылдағы кредиттік рейтингтері

2015 ж.
Сәуір


Baa3
«Тұрақты»

2016 ж.
Сәуір


Baa3
«Жағымсыз» 

2017 ж.
Тамыз


Ваа3
«Тұрақты»

2018 ж.
Шілде


Ваа3
«Тұрақты»

2019 ж.
Маусым


Ваа3
«Тұрақты»


Қазан


ВВВ-
«Тұрақты»

Желтоқсан


ВВВ-
«Тұрақты»

Қыркүйек


ВВВ
«Тұрақты»

2018 жылдың қарашасында Компания AIX және LSE қор биржаларында өз акциялары мен жаһандық депозитарлық қолхаттарының листингін жүзеге асырды.

2019 жылдың қыркүйегінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ бір жаһандық депозитарлық қолхат үшін 13,00 АҚШ доллары бағасы бойынша қосымша 9 863 021 жаһандық депозитарлық қолхатты орналастырды. Сатудан түскен жалпы сома 128 219 273 АҚШ долларын құрады, оның ішінде 65 299 273 АҚШ доллары AIX арқылы сатудан түсті. Орналастыруға халықаралық және қазақстандық инвесторлар қатысты.

2018 жылдың қараша айында акцияларды алғаш рет жария түрде орналастырған кезде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ AIX және LSE қор биржаларында Қазатомөнеркәсіптің шығарылған акционерлік капиталының шамамен 15%-ын орналастырды. Қосымша орналастырған кезде еркін айналыстағы акциялардың жалпы саны 18,72%-ға дейін ұлғайды.

2019 жылдың қыркүйегінде Қазатомөнеркәсіп 2018 жылдың қазанында шығарылған облигацияларын қайта қаржыландыру мақсатында (НИН KZ2C0M13F960), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (KASE) ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында облигациялар орналастырды (ISIN KZ2C00006153), соңғы облигациялар 2019 жылғы 27 қыркүйекте мерзімінен бұрын өтелді.

2019 жылғы 30 қыркүйекте Қазатомөнеркәсіп Ұлыбританияда Лондон қаласында орналасқан Лондон қор биржасының алаңында өзінің бірінші Инвестор күнін өткізді. Іс-шараға 100-ден астам қатысушы тіркелді, оның ішінде 40 институционалды инвестор, 29 жеке инвестор (жеке тұлғалар), 43 аналитик немесе басқа санаттың өкілдері. LSE-дегі іс-шаралардан кейін Компанияның Қазақстандағы уран өндіретін кеніштері бойынша екі күндік тур ұйымдастырылды.

Акциялар листингі туралы деректер
Құрал Валюта ISIN Astana
International
Exchange (AIX)
Лондон
қор биржасы
(LSE)
Қазақстан қор
биржасы (KASE)
Жай акциялар Теңге KZ1C00001619 KAP
Жаһандық депозитарлық қолхаттар (ЖДҚ),
1 ЖДҚ 1 жай акцияға сәйкес
АҚШ
доллары
US63253R2013 KAP.Y KAP
Борышкерлік бағалы қағаздар –
Облигациялар
Теңге ISIN
KZ2C00006153
KZAPb2
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
Директорлар кеңесі Компания қызметіне жалпы басшылық жасау үшін жауап береді, Компанияның стратегиясы мен саясатына жетекшілік етеді және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының қолданыстағы басқа да заңнамасына және Компанияның Жарғысына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Компания қызметінің барлық аспектілері бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМПАНИЯНЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ЖАЛПЫ БАСҚАРУ ҮШІН ЖАУАП БЕРЕДІ, СТРАТЕГИЯҒА ЖЕТЕКШІЛІК ЕТЕДІ ЖӘНЕ КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ БАРЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ БОЙЫНША ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУҒА УӘКІЛЕТТІ

Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен үш жылға дейінгі мерзімге сайланады және қызмет нәтижелері қанағаттанарлық болған жағдайда үш жылға дейінгі қосымша мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Қатарынан алты жылдан асатын Директорлар кеңесіне сайлау мерзімі ерекше қаралуы тиіс. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бірақ Тәуелсіз директор қатарынан тоғыз жылдан астам мерзімге Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Сайлау Директорлар кеңесіне осы кандидаттың таңдалу қажеттілігін түсіндіріп, жыл сайын өткізілуі тиіс.

Акционердің өкілі немесе акционер болып табылмайтын және акционер мүдделерінің өкілі ретінде тағайындалмаған (ұсынылған) тұлға ретінде Директорлар кеңесіне сайлау үшін шығарылатын (ұсынылатын) тұлғаның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлауға құқығы бар. Директорлар кеңесінде кемінде 6 (алты) мүше болуы тиіс, әрі Директорлар кеңесі құрамының кемінде 30%-ы тәуелсіз директорлар болуы керек.

Директорлар кеңесінің қызметі ұтымдылық пен тиімділік қағидатын негізге ала отырып, жыл сайын әзірленетін жұмыс жоспарына және отырыстарды өткізу кестесіне сәйкес жылына кемінде алты рет жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда, Директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселе-лерді қарастыра алады.

«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП» ҰАК» АҚ-НЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕРІ
 • Компания қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
 • Компанияның даму стратегиясы мен даму жоспарларын бекіту;
 • Басқарма мүшелерін сайлау, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, Компалаенс қызметінің басшысын, Корпоративтік хатшыны, Омбудсменді тағайындау;
 • Компанияның облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару шарттарын бекіту;
 • Кейбір немесе барлық активтерді (мұндай әрекеттер үшін Акционерлердің жалпы жиналысының келісімдеуі талап етілетін жағдайларды қоспағанда) беру (немесе алу) арқылы басқа заңды тұлғаларды тіркеуге немесе қызметіне қатысу туралы немесе басқа заңды тұлғалардың құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
 • Мәмілелерді немесе құны Компания активтерінің жалпы құнының 10%-нан астам мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару бойынша өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын бекіту;
 • Ірі мәмілелерді және Компания жасауға мүдделілік танытқан мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау (Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда);
 • Компанияның басқа заңды тұлғалардың 10% немесе одан көп акцияларын сатып алуын (иеліктен шығаруын) бекіту;
 • Компанияның міндеттемелерін Компанияның меншікті капиталының 10%-на тең немесе одан көп сомаға арттыру;
 • Компанияның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде Компанияның бағалы қағаздарын аукцион және (немесе) жазылым өткізу арқылы орналастыру мерзімін, шарттары мен тәртібін белгілейтін құжаттарды бекіту;
 • мемлекеттік органдармен, мемлекеттік мекемелермен, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындармен (яғни, елу немесе одан көп пайыз дауыс беретін акциялары мемлекетке тиесілі заңды тұлғалармен) немесе олармен үлестес заңды тұлғалармен, Компанияның еншілес және/немесе тәуелді кәсіпорындарымен жасалған мәмілелерді және үлгілік нысандары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарттарды қоспағанда, мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамына екі тәуелсіз директорды қоса алғанда, алты тәуелсіз директор кіреді. Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директор болып табылады, бұл миноритарлық акционерлердің құқықтарын сақтаудың кепілі болып табылады. Директорлар кеңесі мүшелерінің тәуелсіздік нормаларына сәйкестік критерийлерін сипаттау Компанияның Интернет-ресурсында орналастырылған Жарғыда және Директорлар кеңесі туралы ережеде келтірілген.

2019 жылдың наурыз және қыркүйек айларында сол сәтте Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасы болған Джон Дудас (жылдық қаржылық есептілік жариялағаннан және Компанияның инсайдерлері үшін сауда-саттық кезеңі ашылғаннан кейін) Компанияның 2 000 және 3 000 ЖДҚ сатып алынды. Тиісті ақпарат қор биржасында орналастырылып, тиісті реттеуші және қадағалаушы органдарға хабарланды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің қалған мүшелерінің Компанияның, үлестес компаниялардың акциялары (Компанияға қатысу үлестері) жоқ, сондай-ақ олар Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік етпейді.

Компанияның Директорлар кеңесі 2018 жылғы 14 тамызда үш жылдық мерзімге сайланды, ал Компанияның Директорлар кеңесінің қазіргі мүшелерінің өкілеттігі 2021 жығы 14 тамызда аяқталады.

Директорлар кеңесінің құрамы туралы толығырақ ақпаратты Компанияның www.kazatomprom.kz интернет-ресурсында «Біз туралы > Корпоративтік басқару > Директорлар кеңесі» бөлімінде қол жетімді
Директорлар кеңесі
Аты-жөні Туған
жылы
Лауазымы Қай кезден Кеңес
мүшесі болып
табылады
Джон Дудас 1959 Директорлар кеңесінің төрағасы (тәуелсіз) (өкілеттігі 2019 жылғы 6 желтоқсанда тоқтатылған) 2015
Нил Лонгфэллоу 1958 Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз) (Директорлар кеңесінің төрағасының міндеттері 2019 жылғы 6 желтоқсаннан бастап жүктелген) 2017
Расселл Бэнхам 1954 Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз) 2018
Алик Айдарбаев 1963 Директорлар кеңесінің мүшесі (өкілеттігі 2019 жылғы 30 мамырда тоқтатылған) 2018
Алмасадам Сатқалиев 1970 Директорлар кеңесінің мүшесі (Директорлар кеңесінің мүшесі болып 2019 жылғы 30 мамырда сайланған) 2019
Бейбіт Қарымсақов 1962 Директорлар кеңесінің мүшесі 2018
Қанат Құдайберген 1979 Директорлар кеңесінің мүшесі 2018
Галымжан Пирматов 1972 Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы 2017
Компанияның заңды мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, Z05T1X3,
Нұр-Сұлтан қ., Е-10 көшесі, 17/12-үй.
 • Жалғыз акционердің 2019 жылғы 30 мамырдағы шешімімен Алик Айдарбаевтың Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, ал Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Алмасадам Сатқалиев сайланды.
 • 2019 жылдың желтоқсанында Джон Дудастың Директорлар кеңесінің төрағасы ретіндегі өкілеттіктері тоқтатылды, Акционерлердің жалпы жиналысы тиісті шешім қабылдағанға дейін Директорлар кеңесі төрағасының міндеттері Нил Лонгфэллоуге жүктелді.
2019 жылы Директорлар кеңесі 12 отырыс өткізді (6 бетпе-бет), онда 163 мәселе қаралды. Компанияның 29 ішкі және жоспарлы құжаты бекітілді, мүд-делілікпен 24 мәміле жасау бойынша шешімдер қабылданды. Сондай-ақ, 2019 жылы Компанияның Директорлар кеңесі корпоративтік басқаруды, кадрлық саясатты, тәуекелдерді басқаруды және ішкі бақылау мен аудит жүйесін жетілдіруге бағытталған маңызды шешімдер қабылдады.
Директорлар кеңесінің тәуелсіздігі
ДК мүшелерінің жалпы саны
ДК-нің тәуелсіз мүшелері
Директорлар кеңесінің қызметін бағалау және Директорлар кеңесінің комитеттері туралы толығырақ ақпарат біріктірілген жылдық есептің толық нұсқасындағы «Корпоративтік басқару және әдеп > Директорлар кеңесі» бөлімінде қолжетімді.
Джон Дудас
Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор
(өкілеттігі 2019 жылғы 6 желтоқсанда тоқтатылған)

Туған жылы: 1959

Азаматтығы: Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі

Білімі: 1984 жылдан бастап Дудас мырза Витватерсранд университетін (Оңтүстік-Африка Республикасы) тау-кен инженериясы бойынша бакалавр дипломымен және қазба ресурстарының экономикасы бойынша магистр дипломымен аяқтаған тіркелген кәсіби тау-кен инженері болып табылады. Дудас мырза сондай-ақ Хериот-Уотт университетінің (Ұлыбритания) іскерлік әкімшілік магистрі дәрежесіне ие.

Жұмыс тәжірибесі: Дудас мырза өзінің еңбек жолын 1984 жылы Rand Mines Ltd компаниясында бастады және шикізат өнімдерін басқару бойынша әр түрлі басқарушы қызметтерді атқарды, Gencor Ltd және BHP Billiton тәрізді компанияларда жұмыс істеді, онда ол алюминий дивизионының бас директоры болды. 2012 жылдан бастап Дудас мырза халықаралық тау-кен өндіруші және кәсіби сервистік компаниялардың тәуелсіз корпоративтік кеңесшісі болып табылады. 2015 жылдан бастап Компанияның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі бола отырып, 2018 жылдың тамызында Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды. 2019 жылдың желтоқсанында Дудас мырза Директорлар кеңесінің құрамынан шықты.

Нил Лонгфэллоу
Тәуелсіз директор
(Директорлар кеңесі төрағасының міндеттері 2019 жылғы 6 желтоқсаннан бастап жүктелген)

Туған жылы: 1958

Азаматтығы: Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі

Білімі: Лонгфэллоу мырза дипломды инженер-электрик және Ядролық Институт пен Өлшеу және бақылау институтының мүшесі болып табылады.

Жұмыс тәжірибесі: Лонгфэллоу мырза өз мансабын Біріккен Корольдікте электр техникасы саласында бастады. 1991 жылы ол Батыс Камбриядағы Sellafield ядролық отынды қайта өңдеу зауытында қайта өңдеу бөлімінің бастығы қызметінде жұмыс істей отырып, British Nuclear Fuels Limited-ке қосылды. Содан кейін 2007 жылы басқарушы директордың орынбасары болды. 2009 жылы Лонгфеллоу мырза Westinghouse Electric Company компаниясына Springfields Fuels Limited компаниясының басқарушы директоры және European Fuel Business компаниясының вице-президенті болып тағайындалды. 2013 жылы Лонгфэллоу мырза Ұлыбританияның ядролық, мұнай және газ секторларының ірі жобалары бойынша директор ретінде Costain PLC-ке қосылды. 2015 жылдан бастап Лонгфэллоу мырза Халықаралық ядролық секторда тәуелсіз кеңесші болып табылады. 2019 жылғы 6 желтоқсаннан бастап Лонгфэллоу мырза Директорлар кеңесі төрағасының міндетін атқарушы болып тағайындалды.

Расселл Бэнхам
Тәуелсіз директор

Туған жылы: 1954

Азаматтығы: Австралия

Білімі: Бэнхэм мырза Жаңа Оңтүстік Уэльс университетінің коммерция саласында бакалавр дәрежесін алған. Австралия мен Жаңа Зеландияның Дипломдалған бухгалтерлер институтының мүшесі және Австралияның компания директорлары институтының түлегі болып табылады.

Жұмыс тәжірибесі Өзінің мансабын 1974 жылы Австралиялық Andersen операциялық компаниясында аудитор ретінде бастап, онда 2002 жылға дейін жұмыс істеді және соңғы лауазымында аудит бойынша серіктес болды. 2002-2007 жылдары Австралиядағы Брисбенде Ernst &Young компаниясының кон-сультациялық қызметтер бойынша басшысы болды. 2007 жылы Аудит бөлімінің басшысы және Қазақстан, Алматы қаласындағы «Делойт СНГ» Атқарушы комитетінің мүшесі болып тағайындалды. 2011-2014 жылдары Бэнхэм мырза Мәскеуде «Делойт» энергетика және ресурстар салалық тобының көшбасшысы болды. 2014 жылдан бастап бірқатар компаниялардың директорлар кеңестерінде тәуелсіз директор ретінде қызмет атқарған.

Алик Айдарбаев
Директорлар кеңесінің мүшесі
(өкілеттігі 2019 жылғы 30 мамырда тоқтатылған)

Туған жылы: 1963

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білімі: Айдарбаев мырза техника ғылымдарының кандидаты (Ph.D) дәрежесіне ие және Қ.Сәтпаев атындағы Ұлттық техникалық университетінің құрметті профессоры. Мәскеу қаласында Ресей Федерациясының Үкіметі жанындағы Ресей халық шаруашылығы академиясында алған MBA дәрежесі бар.

Жұмыс тәжірибесі: Өзінің барлық мансабында Айдарбаев мырза «Оңтүстікқазмұнайгаз», «Құмкөл-Лукойл» (кейіннен «Торғай Петролеум» ЖАҚ ретінде белгілі), «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-да әр түрлі басқарушы қызметтерді атқарды. Ол сондай-ақ 2011-2013 жылдары «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ-ның бас директоры, 2013-2017 жылдары Маңғыстау облысының әкімі, 2017-2018 жылдары Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бірінші орынбасары болды. 2018 жылдың сәуірінен бастап Айдарбаев мырза «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары қызметінде болған. 2018 жылдың қарашасынан бастап «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ-ның Басқарма төрағасы қызметін атқарады.

Алмасадам Саткалиев
Директорлар кеңесінің мүшесі
(2019 жылғы 30 мамырда Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды)

Туған жылы: 1970

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білім: Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің механика (қолданбалы математика) саласында ғылыми дәрежесі және РФ Президенті жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет академиясының экономика саласында магистр дәрежесі бар. Сондай-ақ, Назарбаев Университетінде EMBA дәрежесін және Стэнфордском университетінде (Stanford Executive Program) магистра дәрежесін алған.

Жұмыс тәжірибесі Әр түрлі жылдары Сатқалиев мырза «Тассат» ЖШС-де, «ҚазТрансОйл» АҚ-да, «Самұрық» АҚ-да және «KEGOC» АҚ-да басқарушы лауазымдарды атқарған. 2007 жылы Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстар министрлігінің вице-министрі болып тағайындалды. 2012-2018 жылдар аралығында «СамұрықЭнерго» АҚ-ның Басқарма төрағасы міндетін атқарды. Қазіргі кезде Сатқалиев мырза «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның активтерді басқару және жекешелендіру жөніндегі басқарушы директоры болып табылады. 2019 жылдың мамырында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Бейбіт Қарымсақов
Директорлар кеңесінің мүшесі

Туған жылы: 1962

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білімі: Алматы халық шаруашылығы институтын «Экономикалық ақпаратты механикаландырылған өңдеуді ұйымдастыру» мамандығы бойынша және Тараз мемлекеттік университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша бітірген.

Жұмыс тәжірибесі: «Тянь-Шань» кооперативінде есепші, Қордай аудандық қаржы бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді. 2003 жылдан 2015 жылға дейінгі аралықта Алматы қаласының салық құрылымдарында басшы лауазымдарда жұмыс істеді. 2015 жылдың тамызында «Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық компаниясы» АҚ басқарушы директоры болып тағайындалды. Қазіргі уақытта «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры болып табылады. 2018 жылдың сәуірінде Қарымсақов мырза «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Қанат Құдайберген
Директорлар кеңесінің мүшесі

Туған жылы: 1979

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білімі: MBA «Халықаралық басқару», Geneva Business School және МВА «Тау-кен ісі саласындағы менеджмент», НИТУ Мәскеу болат және қорытпалар институтының дипломдарына ие.

Жұмыс тәжірибесі: Құдайберген мырза өзінің мансабын 2001 жылы Жетісу көлік прокуратурасында аға прокурордың көмекшісі ретінде бастады. Өз кәсіби қызметінде әр түрлі лауазымдарда міндет атқарды, 2007-2016 жылдар аралығында «Саудакөлік компаниясы» ЖШС-де жұмыс істеді, заң бөлімінің жетекші маманы, бас менеджер — заң бөлімінің бастығы, бас директордың орынбасары, бас директордың бірінші орынбасары және бас директор лауазымдарын қоса алғанда әр түрлі басқарушы қызметтерде болды. 2016-2018 жылдары ол «Қаратау» ЖШС бас директоры болып жұмыс істеді. 2018 жылдың сәуірінен бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның уран өндіру дивизионының басқарушы директоры, сондай-ақ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Басқарма төрағасы болып табылады.

Ғалымжан Пiрматов
Директорлар кеңесінің мүшесі

Туған жылы: 1972

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білімі: Пiрматов мырза Новосибирск мемлекеттік университетін «Механика, қолданбалы математика» мамандығы бойынша, Қазақстанның экономика менеджменті және стратегиялық зерттеулер институтын (КИМЭП), Аткинсон атындағы Уилламетт университетінің жанындағы Жоғары менеджмент мектебін және INSEAD-те көшбасшылықты дамыту бағдарламасын аяқтаған.

Жұмыс тәжірибесі: Әр жылдары «Алтын-Тас» БК қаржы директоры, AIG Silk Road Capital Management инвестициялары жөніндегі директор, Украинада AES компанияларының Қаржылық және коммерциялық директоры, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Инвестициялық банкинг департаментінің директоры – басқарушы директоры қызметтерін атқарған. 2007-2009 жылдары — ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау вицеминистрі, 2009-2011 жылдары — «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Экономика және қаржы жөніндегі вице-президенті, Басқарма төрағасының орынбасары, 2011-2015 жылдары — Cameco Kazakhstan компаниясының президенті болды. 2015 жылғы желтоқсаннан бастап Пiрматов мырза ҚР Ұлттық банкі төрағасының орынбасары қызметін атқарды. 2017 жылғы тамыздан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Басқарма төрағасы болып табылады.

2019 жылы Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесі мынадай мәселелерді қарастырды:
БАСҚАРМА

Басқарма Қазатомөнеркәсіптің алқалы атқарушы органы болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне және Басқарма туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады. Бұл құжаттарда Басқарманың рөлі мен есеп берушілігі, Басқарма мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі туралы ақпарат қамтылады. Қазатомөнеркәсіптің дамуына, іскерлік қызметінің нәтижелері мен қаржылық жағдайына толық шолу Басқарманың тоқсан сайынғы есептерінде көрсетіледі.

Басқарма атқарушы орган ретінде Компанияның ағымдағы қызметіне басшылық етеді және заңнамамен және/немесе Компанияның Жарғысымен басқа органдардың немесе Компанияның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Компания қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдайды.

Басқарманың міндеттеріне мыналар жатады:
Басқарма мүшелері ретінде Акционердің өкілдері және акционердің өкілдері болып табылмайтын Компания қызметкерлері бола алады, бұл ретте оларды тағайындау және қызметтен шығару Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. Басқарманың сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін Директорлар кеңесі айқындайды. Басқарма кемінде бес адамнан тұруы тиіс.
Басқарманың тоқсан сайынғы есептерін Компанияның www.kazatomprom.kz интернет-ресурсында «Инвесторларға > Есептер мен нәтижелер > Қаржылық нәтижелер» бөлімінде қол жетімді

Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 маусымдағы шешімімен (№ 7/19 хаттама) Басқарманың ағымдағы құрамы 7 (жеті) адам көлемінде белгіленді. Қазатомөнеркәсіптің Басқармасы Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 29 тамыздағы (6/17 хаттама), 2018 жылғы 8 ақпандағы (№ 1/18 хаттама) және 2019 жылғы 26 маусымдағы (№ 7/19 хаттама) шешімдерінің негізінде жалпы Қазатомөнеркәсіптің Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен мынадай құрамда сайланды:

Басқарманың құрамы
Аты-жөні Туған
жылы
Қызметі Топқа қосылған
жылы
Ғалымжан Пірматов 1972 Басқарма төрағасы 2009
Дәурен Құнанбаев 1967 Өндіріс жөніндегі бас директор 2011
Бауыржан Ыбыраев 1958 ЯОЦ және атом энергетикасы жөніндегі бас директор 2001
Мейіржан Юсупов 1979 Экономика және қаржы жөніндегі бас директор 2010
Риаз Ризви 1972 Стратегия және маркетинг жөніндегі бас директор
(Коммерциялық директор)
2017
Біржан Дүйсембеков 1971 Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директор 2017
Бексұлтан Бекмұратов 1986 Трансформация және ақпараттық технологиялар жөніндегі бас директор 2018
Ғалымжан Пірматов
Басқарма төрағасы

Туған жылы: 1972

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білімі: Новосибирск мемлекеттік университеті «Механика, қолданбалы математика» мамандығы бойынша, Қазақстанның экономика менеджменті және стратегиялық зерттеулер институты (КИМЭП), Аткинсон атындағы Уилламет университетінің жанындағы Жоғары менеджмент мектебі және INSEAD-те көшбасшылықты дамыту бағдарламасы.

Жұмыс тәжірибесі: Әр жылдары «Алтын-Тас» БК-ның қаржы директоры, AIG Silk Road Capital Management инвестициялары жөніндегі директоры, Украинада AES компанияларының Қаржылық және коммерциялық директорының, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның Инвестициялық банкинг департаментінің директоры – Басқарушы директоры қызметтерін атқарған. 2007-2009 жылдары — ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау вицеминистрі, 2009-2011 жылдары — «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Экономика және қаржы жөніндегі вице-президенті, Басқарма төрағасының орынбасары, 2011-2015 жылдары — Cameco Kazakhstan компаниясының президенті болды. 2015 жылғы желтоқсаннан бастап Пiрматов мырза ҚР Ұлттық банкі бөрағасының орынбасары қызметін атқарды. 2017 жылғы тамыздан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның Басқарма төрағасы болып табылады.

Дәурен Құнанбаев
Өндіріс жөніндегі бас директор

Туған жылы: 1967

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білімі: М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік Университеті «Саяси экономия» мамандығы бойынша, «МИСиС» Ұлттық технологиялық зерттеу университеті «Іскерлік әкімшілік магистрі» дәрежесімен.

Жұмыс тәжірибесі: «Қазшарг» БК-да, «Генералэкспорт» өкілдігінде, «Отрар» АҚ-да, «Банк Тұран Әлем» ЖАҚ-та, «Қазақстан темір жолы» АҚ РМК, «ҚазМұнайГаз» СҮ ЖАҚ-та, «Dala Group» ЖШС-де, «Транко» АҚ-да, «Петропавловск құбыр зауыты» ЖШС-де басшылық қызметтерді атқарған. Сонымен қатар мемлекеттік құрылымдарда жұмыс істеген, 1999-2001 жылдары – ҚР Мемлекеттік кірістер министрлігінің Кеден басқармасының бастығы, 2002-2004 жылдары – ҚР Мемлекеттік кірістер министрлігінің Кеден комитеті төрағасының орынбасары, 2004-2005 жылдары – ҚР Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі аппаратының басшысы. 2011 жылдан бастап «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның еншілес кәсіпорындарын – «Сауда-көлік компаниясы» ЖШС және «Бетпақ Дала» ЖШС басқарған. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да 2014 жылдың желтоқсанынан бастап Өндіріс жөніндегі бас директор қызметінде, ал 2018 жылдың шілдесінен бастап 2019 жылдың маусымына дейін – «Уран өндіру» дивизионы директорының басқарушысы қызметінде жұмыс істеген.

Бауыржан Ыбыраев
ЯОЦ және атом энергетикасы жөніндегі бас директор

Туған жылы: 1958

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білімі: С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің физика факультетін бітірген. Физика-математика ғылымдарының докторы дәрежесі бар, ҚР Ұлттық Жаратылыстану Ғылымдары Академия-сының академигі болып табылады.

Жұмыс тәжірибесі: Еңбек жолын 1983 жылы ҚазКСР-де ҒА Ядролық физика институтының кіші ғылыми қызметкері болып бастаған. ӘлФараби атындағы ҚазМУ-нің аға оқытушысы, доцент, оптика және плазма физикасы кафедрасының меңгерушісі, физика факультеті директоры орынбасарының қызметін атқарды. 1996 жылы Берлин нейтрондық зерттеулер орталығында АЭЖХА желісі бойынша тағылымдамадан өтті (BER-2 реакторындағы жұмыстар), ал 1999 жылы эксперименттік теориялық физика ҒЗИ (ЭТФ ҒЗИ) директоры қызметіне ауысты. 2001 жылдан бастап Ыбыраев мырза «№6 Кеніш басқармасы» компаниясының филиалын, сондай-ақ «МАЭКҚазатомөнеркәсіп» ЖШС-нің еншілес кәсіпорындарын, «Тау-кен компаниясы» ЖШС, «Кең Дала.kz» және «Орталық» ЕК ЖШС басқарды.

Мейіржан Юсупов
Экономика және қаржы жөніндегі бас директор

Туған жылы: 1979

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білімі: Таяу Шығыс Техникалық Университетін «Экономика және басқару» мамандығы бойынша; экономикалық дамуды басқару саласындағы ғылым магистрі дәрежесімен Лондон экономика мектебі; Мемлекеттік басқару магистрі дәрежесімен Гарвард университеті.

Жұмыс тәжірибесі: Еңбек жолын «Туркуаз» компаниялар тобында маркетинг және ішкі аудит департаменті директорының орынбасары ретінде бастаған. 2003-2009 жылдары «Демир Қазақстан Банкі» АҚ-да жұмыс істеді және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-да әр түрлі қызметтерді атқарды. 2009-2010 жылдары Юсупов мырза ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің Инвестициялық саясат департаменті директорының орынбасары қызметін атқарды. 2010 жылы Компанияға Корпоративтік қаржы және қазынашылық департаментінің директоры болып келді. 2015 жылы Компанияның Экономика және қаржы жөніндегі бас директоры болып тағайындалды.

Риаз Эль Хасан Саид Ризви
Стратегия және маркетинг жөніндегі бас директор (Коммерциялық директор)

Туған жылы: 1972

Азаматтығы: Нидерланды

Білімі: Кингс-колледжін іскерлік әкімшілік ету бакалавры дәрежесімен және Нинроде университетін іскерлік әкімшілік ету саласындағы магистр және доктор дәрежесімен.

Жұмыс тәжірибесі: Ризви мырза өз мансабын Өзбекстандағы Multi-Family Office (ауқатты отбасылардың капиталын сенімгерлік басқару жөніндегі компания) өкілдігінің басшысы ретінде бастады. Ол, сондай-ақ, Грузиядағы өкілдіктің басшысы, Босния және Герцеговина бойынша Independent Bureau for Humanitarian Issues (Гуманитарлық Мәселелер бойынша Тәуелсіз Бюро) жобалық менеджері болып қызмет атқарды, 1999-2001 — Enron Europe Limited (көмір) қызметінің жаңа бағытының басшысы болды, 2001-2004 жылдары — American Electric Power компаниясы қызметінің жаңа бағытының басшысы; 2004-2009 жылдары — Constellation Energy Commodities Group компаниясының тең құрылтайшысы қызметін атқарды. 2009-2016 жылдары Ризви NuCap Limited тең құрылтайшысы қызметін атқарды. 2017 жылдың наурызынан бастап Компанияда жұмыс істейді.

Біржан Дүйсембеков
Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директор

Туған жылы: 1971

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білімі: Алматы қ. В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты «Пайдалы қазбалар кен орнын жерасты игерудің технологиясы және кешенді механикаландыру» мамандығы бойынша, біліктілігі «Тау-кен инженері». 2006 жылы Атырау Мұнай және газ институтын «Экономика» мамандығы бойынша бітірген.

Жұмыс тәжірибесі: Еңбек жолын «Алматыметроқұрылыс» тресінің шахталық бетінде 3-дәрежелі тау-кен жұмысшысы болып бастады. Әр жылдары «Өзенмұнайгаз» ААҚ, «Ембімұнайгаз» ААҚ, «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ, «Kazyna Capital Management» АҚ, «Қазгермұнайгаз БК» ЖШС, «АқтауМұнайСервис» ЖШС, «ҚазМұнайТеңіз» ТМК» АҚ, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» АҚ Қоры тобының басқа ұйымдарында және Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде басшылық қызметтерін атқарды. 2017 жылдың қазан айынан бастап Компанияда жұмыс істейді.

Бексұлтан Бекмұратов
Трансформация және ақпараттық технологиялар жөніндегі бас директор

Туған жылы: 1986

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Білімі: Ресей мемлекеттік мұнай және газ университеті, біліктілігі «Инженер».

Жұмыс тәжірибесі: 2011-2013 жылдары Бекмұратов мырза Shell компаниясында ҚТ бойынша кеңесші қызметін атқарған. Бұдан басқа, 2014–2018 жылдары Бекмұратов мырза «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-да Трансформациялау бойынша жобаның менеджері болып жұмыс істеген. 2018 жылдың ақпанынан бастап Бекмұратов мырза Компанияда Трансформация және ақпараттық технологиялар жөніндегі бас директор қызметін атқарады.

Есептік кезеңде Басқарманың 42 бетпе-бет отырысы өткізілді және сырттай дауыс беру арқылы 112 шешім қабылданды. Барлығы 682 мәселе оң қаралды, оның ішінде 452-і – бетпе-бет отырыстарда және 230-ы – сырттай дауыс беру арқылы, оның ішінде:
2018–2019 жылдары Компания Басқармасы қараған мәселелердің саны
Көрсеткіш 2018 жыл 2019 жыл Ауытқу
2019–2018
Бетпе-бет отырыстардың саны 37 42 13%
Бетпе-бет отырыстарда қаралған
мәселелердің саны (күн тәртібінен тыс
қаралған мәселелерді қоса алғанда)
288 452 57%
Сырттай отырыстарда қаралған
мәселелердің саны
534 230 –56%
Компанияда сыйақы төлеу тәжірибесі туралы толығырақ ақпарат біріктірілген жылдық есептің толық нұсқасындағы «Корпоративтік басқару және әдеп > Сыйақы» бөлімінде қолжетімді.
ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ
Компания қолданатын тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы негізгі халықаралық стандарттар мен тәжірибелер
 • COSO «Ішкі бақылау — интеграцияланған модель» (2013 жыл);
 • COSO «Ұйымның тәуекелдерін басқару – интеграцияланған модель» (2004 жыл);
 • COSO «Ұйымның тәуекелдерін басқарудың тұжырымдамалық негіздері: қызмет стратегиясы мен тиімділігімен интеграциялану» (2017 жыл);
 • ISO 31000:2018 «Тәуекел-менеджмент – қағидаттар мен басшылық» стандарты (2018 жыл);
 • ISO 9001:2015 «Сапа менеджменті жүйесі» стандарты;
 • «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау бойынша нормативтік құжаттар.

Компанияның тәуекелдерді басқарудың қолданыстағы жүйесі 2010 жылы құрылды және сол кезден бері Компанияның қызметі мен Даму стратегиясының негізін қалаушы элемент болып табылады. Компанияның менеджменті тәуекелдерді нақты және уақтылы анықтау, бағалау, мониторинг жасау және оған ден қою басқарудың барлық деңгейлерінде тиімді шешім қабылдауға және Компания қызметінің стратегиялық мақсаттары мен негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретініне сенімді.

Жүйенің басты құрылымдық бөлімшесі Тәуекел-менеджмент департаменті болып табылады, ол тәуекелдерді басқару бойынша бүкіл жұмысты әдіснамалық сүйемелдеу және үйлестіру үшін жауап береді. Компания Басқармасы жанындағы Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет тәуекелдерді басқару бойынша негізгі мәселелерді алдын ала қарайды, мақұлдайды немесе келіседі. Компанияның ЕТҰ деңгейінде тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыруға жауапты жеке құрылымдық бөлімшелер жұмыс істейді немесе тәуекел-менеджерлер тағайындалады.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы, қатысушылары және олардың өкілеттіктері туралы толық ақпарат Компанияның интернет-ресурсында орналастырылған Тәуекелдерді басқару саясатында келтірілген, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның тәуекелдерді басқару саясатын» қараңыз.

Барлық негізгі бөлімшелер мен мүдделі тараптардың тартылуының, сондай-ақ Компанияның Директорлар кеңесі, Басқармасы мен бөлімшелері арасында тәуекелдерді басқару барысында тиімді ақпарат алмасудың арқасында құрылатын Компаниядағы тәуекел-мәдениет Компанияның тәуекелдерді басқару жүйесінің негізі болып табылады.

Тәуекелдерді басқару жүйесінің сапасын үнемі арттыру мақсатында, тәуекелдердің иелері болып табылатын бөлімшелердің басшылары мен басқа да қызметкерлері үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау бойынша корпоративтік оқыту ұйымдастыры¬лады, жыл сайын кәсіпорындарда тәуекелдерді басқаруға жауапты қызметкерлермен өзекті проблемалар бойынша дөңгелек үстел өткізіледі.

Тәуекелдерді басқару саясатын Компанияның www.kazatomprom.kz интернет-ресурсында «Біз туралы > Корпоративтік басқару > Құжаттар» бөлімінде қол жетімді

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі «үш қорғаныс желісі». моделінің негізінде құрылған.

2019 жылы Тәуекел-менеджмент департаменті еншілес және тәуелді ұйымдардың мүлкін сақтандыру бойынша жұмысты үйлестіруді бастады. Бұрын Компанияның мүлкін сақтандырумен Корпоративтік қаржы департаменті айналысатын. Тәуекел-менеджмент департаменті «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның ережелеріне сәйкес сақтандыру/қайта сақтандыру корпоративтік бағдарламасына еншілес және тәуелді ұйымдарды қосу бойынша жұмысты бастады. Жұмыс Қордың белгілеген сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жүргізіледі.

2019 жылдың маусымында Компания Басқармасы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-да сақтандыру қорғанысын ұйымдастыру бойынша ережелерді әзірлеп бекітті. Мүлікті сақтандыру бойынша өткізілетін жұмыс өндіруші кәсіпорындарда шоғырландырылды. Кәсіпорындарды бір сақтандыру бағдарламасына (пул) біріктіру арқылы қалыптасатын ауқым есебінен Компания қайта сақтандыру ұйымдарымен неғұрлым тиімдірек әрекеттесе алады деп күтілуде.

Сондай-ақ, 2019 жылы Компанияда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-дағы инвестициялық жобалардың тәуекелдерін бағалау және талдау жөніндегі нұсқаулық әзірленді («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Басқармасының 02.07.2019 жылғы шешімімен бекітілді), Банктерге лимит қою және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ банктерінің тізімін анықтау ережелері өзектендірілді (Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 26.06.2019 ж. шешімімен бекітілді).

Бұған қоса, Компанияда және оның еншілес және тәуелді ұйымдарында қызмет үздіксіздігін басқару жүйесі қолданылады, оның шеңберінде Компания қызметінің үздіксіздік жоспары жыл сайын тестіленіп тұрады.

2019 жылдың желтоқсанында Компания қызметінің үздіксіздік жоспары тестіленді, оның қорытындысы бойынша 2020 жылы қызметтің үздіксіздігі бойынша ішкі нормативтік құжаттар өзектендіріледі.

Компанияның 2020 жылы тәуекелді басқару жүйесін дамытуға арналған жоспары мынадай іс-шараларды қамтиды:

 • нарықтық және кредиттік тәуекелдерді басқару үдерістерін нысандау;
 • операциялық тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау құралдарын әзірлеу;
 • SAP Governance, Risk and Compliance, Access Control (GRC AC) аясындағы өкілеттіктерді (SoD) бөлу қағидаттарын енгізу және қолдау
Тәуекелдерді корпоративтік басқару жүйесінің құрылымы

COSO әдіснамасына сәйкес Компанияның барлық сәйкестендірілген тәуекелдері бес негізгі санатқа бөлінген: стратегиялық, қаржылық, операциялық, инвестициялық және құқықтық.

Компанияда жыл сайынғы негізде еншілес және тәуелді ұйымдардың тізілімдері мен тәуекелдер карталары бекітіледі. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның тәуекелдер картасы ықпал ету және ықтималдық аймақтарына бөлінген.

Компанияның Тәуекелдер тізіліміне сәйкес, 2019 жылы 26 тәуекел болжанған:
Қызыл аймақта — 3 тәуекел Қызғылт-сары аймақта — 4 тәуекел Сары аймақта — 10 тәуекел Жасыл аймақта — 9 тәуекел
Компанияның 2019 жылға арналған тәуекелдер картасы
Компанияның тәуекелдері
Код Тәуекелдің сипаттамасы
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР (S)
C-1 Уран бағасының құбылмалығы және уранды сату бағасының жоспарланған бағадан төмендеуі
C-2 Әлеуметтік шиеленістің өсуі
C-3 Қоғамның активтерін қайта құрылымдау жоспарының орындалмауы

C-4

Шетелдік активтердің тәуекелі
 ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР (О)
 О-1 Уран өнімін сату жоспарын орындамау
О-2 Қоймадағы U3O8 дайын өнімі қорларының жоспарланған деңгейден ұлғаюы
О-3 Уран өндірудің жоспарланған көлемін және (немесе) уран өнімін өндіру көлемін (УЖК) орындамау
О-4 Өнім мен қызметтердің өзіндік құнының жоспарланған деңгейден ұлғаюы
О-5 Білікті персоналдың тапшылығы немесе төмен біліктілік
О-6 Комплаенс-тәуекел
О-7 Трасформациялаудың ірі инвестициялық жобалары бойынша жоспарланатын іс
-шараларды уақтылы орындамау (ЕРП және ИЖЖ)
О-8 Өндірістік жарақат
О-9 Қызметкерлердің немесе үшінші тұлғалардың жауапсыз әрекеттерінен Қоғам
кәсіпорындарының тобына экономикалық
залал келтірілуі
О-10 Ақпараттық қауіпсіздіктің төмендеуі
О-11 ҮМЗ-ның бериллий, тантал, ниобий және басқа өнімдерін өндірудің/сатудың
жоспарланған көлемін орындамау
О-12 Экологиялық тәуекел
ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР (L)
Қ-1 Заңнаманы орындамаудың/әрқилы түсіндірудің құқықтық салдарының орын алуы
ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР (F)
Қ-1 Өтімділік тапшылығы
Қ-2 Банк-контрагенттерге қатысты кредиттік тәуекел
Қ-3 Құқықтық кепілдік нысаны жоқ міндеттемелер мен берілген кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындамау
Қ-4 Валюталық тәуекел
Қ-5 Пайыздық тәуекел
Қ-6 Кредиттік және кепілдікті келісімдер бойынша ковенанттарды орындамау
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕР (І)
И-1 Қазақстан Республикасында ТВС өндірісі бойынша жоспарланатын көрсеткіштерге
жетпеу
И-2 Өндіретін кәсіпорындарды оңтайландыру жобасының көрсеткіштеріне жетпеу –
Цифрлы кеніш
И-3 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ны трасформациялау Жол картасының талаптарына
сәйкес жобалардың дер кезінде іске асырылмауы

Төмендегі кестеде Компанияның негізгі тәуекелдері және оларды төмендету бойынша шаралар көрсетілген.

Негізгі тәуекелдері және оларды төмендету бойынша шаралар
Тәуекел Атауы Іс-шаралар
C-1 Уран бағасының құбылмалығы және уранды сату бағасының жоспарланған бағадан төмендеуі
 • KazakAtom TH AG-мен мәмілелер жасасу арқылы қажетті қорландыруды қамтамасыз ете отырып, уран бағасын хеджирлеу мүмкіндігін қарастыру.
 • Тендерлерге қатысу және бекітілген, ішінара индекстелген баға бойынша жаңа орта мерзімді және ұзақ мерзімді келісімшарттар жасасу.
 • Биржадан тыс екіжақты дериваттық шарттарды қолдану арқылы тікелей/жанама хеджирлеу (своп/форвард) және мүмкіндігінше басқа әдістер және т. б.
C-2 Әлеуметтік шиеленістің өсу
 • Өндірістік персоналдың әлеуметтік-еңбек жағдайын қамтамасыз ету бойынша ісшаралар жоспарын әзірлеу.
 • Өндірістік персоналдың әлеуметтік-еңбек жағдайын қамтамасыз ету бойынша ісшаралар жоспарының орындалуын бақылау.
 • Жер қойнауын пайдалану келісімшарттары шеңберінде қатысатын өңірлерді әлеуметтікэкономикалық дамуға қаражат бөлу.
 • Жергілікті атқарушы органдармен өзара әрекеттесу.
 • ЕТҰ/СКО есептілігі арқылы еңбек заңнамасының орындалуын бақылау.
 • Өндірістік қызметтің үздіксіздігін сақтандыру мүмкіндігін қарастыру.
 • БАҚ, баспасөз конференциялары, қоғамдық тыңдаулар арқылы тұрғындармен түсіндіру жұмыстарын өткізу.
C-3 Компания активтерін қайта құрылымдау жоспарының орындалмауы
 • Қайта ұйымдастырылатын кәсіпорындардың акционерлерімен/қатысушыларымен жедел жұмыс (Жол картасын жасау, қаржылық, экономикалық, құқықтық талдау жүргізу үшін консультанттарды тарту, тәуекелдерді анықтау, қайта ұйымдастыру модельдерін әзірлеу, тәуекелдерді төмендету бойынша іс-шараларды әзірлеу, жұмыс топтарын құру және қатысу, мерзімді онлайн кеңестер және т.б. өткізу).
C-4 Шетелдік активтердің тәуекелі*
 • Санкциялар тізіміне мониторинг жүргізу.
 • «УБО» АҚ-ның өндірістік бағдарламасы мен қаржылық көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу.
 • «УБО» АҚ-ның өнімін сатуға бағытталған маркетингтік іс-шараларды өткізу (Қазатомөнеркәсіптің опционы шеңберінде) және т.б.
 • 50% минус «УБО» АҚ-ның 1 акциясын сату бойынша іс-шараларды орындау.
О-1 Уран өнімін сату жоспарын орындамау
 • Дайын өнімді (оның ішінде KazakAtom TH AG) сату үшін ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді және орта мерзімді келісімшарттар жасасу.
 • Контрагенттердің шарт талаптарын орындауын бақылау.
 • Уран өніміне сұраныстың төмендеуі салдарынан бұрынғы сатып алушылардың табиғи уранды сатып алудан бас тартуына байланысты, ағымдағы жылы Уранды сату жоспарында белгіленген босап шығатын көлемдерді сату мүмкіндігін бағалау үшін өзекті ақпаратты пайдалана отырып, ағымдағы жылы уран нарығының конъюнктурасы мен қажеттіліктерін зерттеу.
О-8 Өндірістік жарақат
 • Жазатайым оқиғалардың қайталануына жол бермеу бойынша іс-шараларды әзірлеу бойынша кеңестер өткізу.
 • Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік-құқықтық актілер талаптарының сақталуы тұрғысынан Компания кәсіпорындарына жоспарлы тексеру жүргізу.
 • Компания кәсіпорындарында ықтимал қауіпті жағдайларды есепке алу, оқиғаның түпкілікті себептерін талдау.
 • Компанияның кәсіпорындарында «Мінез-құлықтық аудиті» үдерісін енгізу
О-12 Экологиялық тәуекел
 • ҚО-ға эмиссияны рұқсат етілген лимиттерден асырмауды бақылау.
 • Қалдықтарды басқару жүйесін сақтауды бақылау.
 • Күкірт қышқылын тасымалдаған кезде технологиялық регламенттерді орындау.
 • Радиациялық қауіпсіздік бойынша санитариялық ережелер мен нормаларды орындауды бақылау.
 • Экологиялық тәуекелдерді сақтандыру.
Қ-2 Контрагент банктерге қатысты кредиттік тәуекел
 • Екінші деңгейдегі банктерге (ЕДБ) лимит қою және депозиттік шоттарына Топ кәсіпорындарының қаражаты салынуы мүмкін ЕДБ-дің тізімін анықтау.
 • Уақытша бос ақша қаражатын (УБАҚ) бекітілген лимит шеңберінде банк-контрагенттерге орналастыру.
 • УБАҚ орналастыру лимиттерін орындауға және тізіміне мониторинг жүргізу.
 • Банк-контрагенттердің қаржылық жағдайына мониторинг жүргізу
И-2 Қазақстан Республикасында ТВС өндірісі бойынша жоспарланған көрсеткіштерге жетпеу
 • ҚХР мемлекеттік органдарынан ядролық отынды тасымалдауға лицензия алынуын бақылау.
 • «Үлбі-ТВС» ЖШС-нің ядролық отынды тасымалдауға арналған көлік-қаптау контейнерлерін қамтамасыз етуін бақылау.
 • ТВС зауытын сертификаттау туралы келісімшарттың уақтылы жасалуын қамтамасыз ету.
 • Framatome-мен «Үлбі-ТВС» ЖШС-нің персоналын оқыту туралы келісімшарттың уақтылы жасалуын қамтамасыз ету.
 • Сатып алу рәсімдерінің өткізілуін және ТВС зауыты бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды өткізу туралы шарттың жасалуын бақылау.
* Мынадай факторлардың пайда болуы салдарынан әлеуетті түрде іске асырылуы мүмкін тәуекел: Ресейге қарсы санкциялардың күшіне енуіне байланысты, Ресейде шығарылған байытылған уран өнімін сату нарықтарының шектелуі, кәсіпорынның санкциялар тізіміне енгізілуі, «УБО» АҚ-ның өндірістік бағдарламасының тоқтатылуы.

Компаниядағы ішкі бақылау жүйесі қызметінің үш негізгі саласы бойынша тәуекелдердің алдын алуға, оның ішінде қаржылық және басқарушылық есептілікті құруға, ішкі құжаттар мен заңнама талаптарын орындауға, сондай-ақ операциялық қызмет аясындағы үдерістердің нәтижелілігін арттыруға бағытталған.

Компанияда ішкі бақылау жүйесі үдеріс тәуекелдеріне жылдам жауап қайтара алатын, негізгі және қосалқы үдерістер мен күнделікті операцияларға бақылау жүргізетін алатын басқару жүйесін құруға бағытталған, ол «Ішкі бақылау — Интеграцияланған модель» COSO моделіне сәйкес құрылған және өзара тәуелді бес құрауыштан тұрады:

 • бақылау ортасы;
 • тәуекелдерді бағалау;
 • бақылау рәсімдері;
 • ақпарат және оны тарату;
 • мониторинг.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ішкі бақылау жүйесінің ережелері Компанияның интернет-ресурсында орналастырылған, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның ішкі бақылау жүйесінің ережелерін» қараңыз.

Ішкі бақылау жүйесі шеңберінде Компания тұрақты негізде мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:

 • Компанияның құрылымдық бөлімшелерінің бизнес-үдерістерінің бақылау рәсімдерінің операциялық тиімділігіне тестілеу жүргізу;
 • еншілес және тәуелді ұйымдардың өзін-өзі бағалауы жолымен, сондай-ақ еншілес және тәуелді ұйымдарға шығу арқылы еншілес және тәуелді ұйымдарда ішкі бақылау жүйесінің дамуына диагностика жүргізу.
Iшкі бақылау жүйесінің ережелерін Компанияның www.kazatomprom.kz интернет-ресурсында «Біз туралы > Корпоративтік басқару > Құжаттар» бөлімінде қол жетімді

Қазатомөнеркәсіптің өндірістік қызметінің тиімділігін, бәсекеге қабілеттілігі мен экспорттық әлеуетін арттыру, сондай-ақ өнім сапасын жақсарту Компанияның техникалық реттеу, стандарттау, метрология сынау, сапаны басқару, сертификаттау және аккредиттеу саласындағы еншілес және тәуелді ұйымдардың қызметін жетілдіру, бақылау және мониторингтеу арқылы жүзеге асырылады.

Компанияның Даму стратегиясының мақсатына жету үшін шығарылатын өнімнің сапасын бақылау және растау барысында қолданылатын бірыңғай тәсіл «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның техникалық реттеу, стандарттау, метрология сынау, сапаны басқару саласында уран өндіретін кәсіпорындардың сапасының инфрақұрылымын дамытуға бағытталған Саясатын іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі. Дамыған сапа инфрақұрылымының нәтижесі өнімнің мәлімденген техникалық сипаттамалары расталғандығының, ал тұтынушылардың (нарықтың) талаптары толығымен орындалғандығының кепілдігі болып табылады. Қазатомөнеркәсіптің нарықтағы орнын ілгерілету үшін дайын өнім мен оның қаптамасының сапасы, оқыс оқиғаларсыз уақтылы тасымалдануы маңызды. Сондықтар 2020 жылы осы бағыттағы жұмыс күшейтілмек.

Сапаны қамтамасыз ету жүйесін дамыту аясында Қазатомөнеркәсіп келесі жұмыстарды орындауды жалғастырып келеді:

Техникалық реттеу, стандарттау, метрология:
стандарттау саласындағы заңнаманың өзгерістерін пайдалану және өлшеу бірлігін қамтамасыз ету, өндірісті метрологиялық сүйемелдеу, өнімді сынау, заңнамалық талаптарды ескере отырып, өлшеу құралдарының паркін оңтайландыру, өлшеу құралдарын калибрлеу тетіктерін пайдалану; Компанияның корпоративтік стандарттау жүйесін (КСЖ) дамыту және өзекті күйінде ұстау, қазіргі кезде 69 корпоративтік стандарт, оның ішінде өндірістік қызмет стандарттарының жиынтықтары әзірленді;
Сынаулар, автоматтандыру:
сынау зертханаларының нормативтік және метрологиялық қамсыздандырылуын жетілдіру, зертханаларды өлшеу орындаудың бірыңғайластырылған және стандартталған әдістемелерімен жабдықтау (60-тан астам СӘЖ); «Цифрлы кеніш» ақпараттық жүйесі» жобасының аясында зертханалардың қызметін автоматтандыру (LIMS қосалқы жүйесі); зертханааралық салыстыру сынақтарын (ЗАСС) өткізу арқылы уран өндіретін кәсіпорындардың зертханаларының біліктілігін тексеру;
Сапаны басқару, сертификаттау, аккредиттеу:
Компанияның еншілес және тәуелді ұйымдарының ISO 9000 сериялы халықаралық және ұлттық стандарттарына сертификатталған және ҚР МС СКЗ/ҚҚТ 17025 талаптарына сәйкестікке аккредиттелген зертханаларының (сынау, тексеру, калибрлеу) қолданыстағы сапа менеджменті жүйелерін қолдау.
ІШКІ АУДИТ ЖҮЙЕСІ

Компанияда тәуелсіз Ішкі аудит қызметі (бұдан әрі – ІАҚ) жұмыс істейді, ол тікелей Директорлар кеңесіне бағынады. Директорлар кеңесі ІАҚ көлемін, қызметкерлердің сыйақы мөлшерін белгілейді, ішкі аудиттің саясаты мен рәсімдерін, сондай-ақ жылдық аудиторлық жоспар мен бюджетті бекітеді.

2019 жылы ІАҚ қызметінің негізгі көрсеткіштері:

ІАҚ корпоративтік басқару үдерістерін бағалау және жетілдіру, тәуекелдерді басқару және Топтың ұйымдарында бақылау өткізу үшін жүйелендірілген, бірізді және тәуекел-бағдарламаланған тәсілді қолданады.

ІАҚ өз қызметінде Халықаралық ішкі аудит стандарттарын қолданады және ішкі аудиторлардың Әдеп кодексін орындайды.

ІАҚ қызметінің нәтижелерін Аудит жөніндегі комитет тұрақты талқылап, бағалап отырады.

2020 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспар құрылды, онда: Директорлар кеңесі мүшелерінің күтуі, стратегиялық жобалар, менеджмент сәйкестендірген тәуекелдер, сондай-ақ 2019 жылғы аудит нәтижелері қамтылды.

2020 жылы ІАҚ қызметінің Халықаралық ішкі аудит стандарттарына сәйкестігіне сыртқы бағалау өткізу жоспарланып отыр, оның нәтижелерін Директорлар кеңесі қарайды.

2019 жылғы 4 желтоқсанда өткен кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысының нәтижелері бойынша Акционерлердің жалпы жиналысы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның 2020, 2021 және 2022 жылдарға арналған Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттары бойынша шоғырландырылған және жеке қаржылық есептіліктерге аудит өткізу үшін аудиторлық ұйым ретінде «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС-ні белгілеу туралы шешім қабылдады. 2020-2022 жылдарға арналған аудит шарты бойынша аудиторлық қызметтер үшін төлемнің жалпы көлемі, ҚҚС қоса есептелгенде, 917 150 976 (тоғыз жүз он жеті миллион жүз елу мың тоғыз жүз жетпіс алты) теңгені құрайды.

2020-2022 жылдары аудит өткізу шеңберінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ үшін жылына бір рет Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарындағы өзгерістер саласында семинар өткізу көзделген. Сонымен қатар «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС-мен жасалған шарттың аясында Компанияның 5 қызметкері ACCA DipIFR, CIMA сертификаттаулары бойынша оқудан өтеді.

Компанияда Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 19 ақпандағы отырысында Компанияның Интернет-ресурсында жарияланған аудиторлық ұйымдардың қызметін пайдалану саласындағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-ның жаңартылған саясаты бекітілді. Бұл Саясат аудит бойынша серіктесті ауыстыру тұрғысынан өзектендірілді, енді мұнда аудит бойынша серіктес бұл позицияда бес жыл қатарынан болғаннан кейін, онда қалу мерзімін қосымша екі жылға дейін ұзарту мүмкіндігі қарастырылды, бірақ аудит бойынша серіктес аталған позицияда жалпы есеппен жеті жылдан артық қалмауы керек. Осындай шешім қабылданған жағдайда, Компания шешімді акционерлер үшін баспасөз хаттамасы түрінде жариялап, оның тиісті себептерін түсінідіріп береді.

Аудиторды оның тәуелсіздігіне ықпал етуі мүмкін қызметтерді көрсетуге тарту Аудит жөніндегі комитеттің алдын ала мақұлдауын талап етеді. Осындай кез келген әлеуетті қызметтер үшін Аудиторлық фирма «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-на мақұлдауды алу Аудитордың тәуелсіздігіне неліктен қауіп төндірмейтінін түсіндіретіндей негіздеме ұсынуы тиіс. Компанияның Аудиторлық ұйымдардың қызметін тарту саласындағы Саясатына сәйкес Топқа көрсетілетін аудиторлық емес қызмет үшін сыйақының жиынтық сомасы шектеулі болады және Топтың соңғы үш қаржылық жыл қатарынан аудит үшін төлеген сыйақысының орташа сомасынан 70%-дан аспауы керек. Аудит жөніндегі комитеттің аудиторлық фирма көрсететін аудиторлық емес қызметіне қатысты қабылданған шешімдері Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесіне мәлімет беру үшін тапсырылады.

2019 жылы Топтың аудиторлық емес қызметтер үшін төлеген төлемінің жалпы мөлшері, ҚҚС қоса есептегенде, 80,6 млн теңгені құрады.

Аудитордан алынған аудиторлық емес қызметтер, Аудитордың тәуелсіздігін нақты немесе болжамды жоғалту Компанияның аудиторлық фирмадан осындай қызметтерді алудан бас тартуы немесе Компанияның аудиторлық фирманың оның қаржылық есептілігінің аудиті бойынша қызметтерін алудан бас тартуы арқылы ғана қолайлы деңгейге дейін азайтылуы мүмкін мүдделер қақтығысына әкеп соқтыруы мүмкін. Аудиторлық қызметпен байланысты емес жағдайлар туралы толығырақ Аудиторлық ұйымдардың қызметін тарту саясатының 9.4-тармағын қараңыз.

Аудиторлық ұйымдардың қызметін пайдалану саласындағы саясатын Компанияның www.kazatomprom.kz интернет-ресурсында «Біз туралы > Корпоративтік басқару > Құжаттар» бөлімінде қол жетімді
КОРПОРАТИВТІК ӘДЕП

Компания өзі жұмыс істейтін әлеуметтік және экономикалық орта транзакциялардың сенімділігі мен әділдігін арттыру, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және мүдделі тараптардың шешім қабылдауы үшін шынайы ақпарат беру есебінен жақсарғанын мойындайды. Осылайша, мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу және сенімді ішкі корпоративтік қарым-қатынасты құру барысында істі ашық түрде жүргізу қажетті фактор болып табылады.

Компанияның барлық қызметкерлері жұмысқа қабылданған кезде және Кодекстің ережелеріне өзгерістер енгізілген кезде, Әдеп және комплаенс кодексімен таныстырылады. Комплаенс бөлімшесі жаңа қызметкерлерге нұсқамалық өткізіп, welcome-тренинг, шеберлік-кластары аясында комплаенс қағидаттарын түсіндіреді және корпоративтік журналда комплаенс айдарын жүргізеді. Әдеп және комплаенс кодексі ережелерінің ұғынылуы мен орындалуы персоналды мерзімді тестілеу арқылы тексеріледі.

Компания өзінің Интернет-ресурсында орналастырылған Әдеп және комплаенс кодексінде (Әдеп және комплаенс кодексі) көзделген корпоративтік әдептің жоғары стандарттары мен қағидаттарын ұстанады.

2019 жылы Компания басшылығына және комплаенс-тәуекелдерге тәуелді үдерістерге қатысатын қызметкерлерге арналған оқулар, Топ кәсіпорындарының өкілдері мен басшылығы үшін түсіндірулер өткізілді.

Компанияда Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Корпоративтік дауларды және мүдделер шиеленісін реттеу ережесі қолданылады, бұл ереже корпоративтік даулардың және мүдделер шиеленісінің пайда болу себептерін және олардың алдын алу шараларын белгілейді, сондай-ақ дауларды реттеу бойынша іс-шаралар аясында Компания органдарының қызметін регламенттейді.

Осы шара аясында Компания 2020 жылы Компанияның барлық қызметкерлері үшін мүдделер шиелесінін мағлұмдауды іске қосты. Осындай мағлұмдаумен еншілес кәсіпорындарды да қамту жоспарланып отыр.

Компания инсайдерлік ақпаратқа иелік етуге және оны пайдалануға бақылау жүргізеді, инсайдерлер жасаған мәмілелер туралы қор биржаларына хабарлайды, инсайдерлік мәмілелердің алдын алуға көмектеседі.

Еңбек даулары немесе шиеленістері туындаған жағдайда, даудың нақты мәселелері еңбек заңнамасына сәйкес шешіледі. Сонымен қатар туындаған алауыздықты реттеуге мүмкіндік беретін еңбек дауларын шешудің медиативті әдісі де қолданылады.

Компания бәсекелестікке ұмтылады және өз Әдеп кодексінде қызметтің бәсекелестікке қарсы әдістері серіктестерге залал келтіріп, нарық жұмысын қиындатады және серіктестік қатынас негізінде жатқан сенімді бұзу арқылы оған елеулі залал келтіреді деп көрсетеді.

Әдеп кодексі және комплаенсі Компанияның www.kazatomprom.kz интернет-ресурсында «Біз туралы > Корпоративтік басқару > Құжаттар» бөлімінде қол жетімді

2011 жылдан бастап Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесімен Омбудсмен тағайындалады.

Омбудсмен туралы ережеге сәйкес Омбудсменнің негізгі функциялары мыналарды қамтиды:

Қызметінің нәтижелерін бағалайтын Қазатомөнеркәсіптің Директорлар кеңесіне өткізілген жұмыс нәтижелері туралы есепті белгіленген тәртіпте кемінде жылына бір рет тапсыру Омбудсмен міндеттерінің бірі болып табылады.

2019 жылы Омбудсмен 15 сауалды қарады, оның ішінде 5-уі анонимді болды. Сауалдар әлеуметтік қолдау көрсетуге, бос орындарға конкурстық іріктеу шарттарына, сондай-ақ қызметкерлердің әдепсіз мінез-құлқына және т.б. қатысты болды. Қарау нәтижелері бойынша мәлімдеушілерге түсініктемелер беріліп, мәселені шешуде көмек көрсетілді. Барлық сауалдар Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қаралды.

2019 жылы Қазатомөнеркәсіпте 2018 жылғы комплаенс-тәуекелдерді тәуелсіз бағалау және Компанияда комплаенс функциясын жетілдіру бойынша берілген ұсыныстардың нәтижесі бойынша корпоративтік дауларды және мүдделер қақтығысын реттеу, жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы әрекет ету, инсайдерлік ақпаратқа иелік ету және пайдалану тәрізді салаларда комплаенс-тәуекелдерді барынша азайтатын рәсімдер енгізілді.

Компанияда әдеп нормаларын бұзу туралы хабарламаларға арналған «қызу желі» жұмыс істейді. «Қызу желінің» әкімшісі сыртқы өнім беруші болып табылады, бұл жүгінулердің тәуелсіздігін қамтамасыз етеді және анонимді жүгінуді қоса алғанда, құпия ақпараттандыруға мүмкіндік береді. Компанияның ҚР заңнамасының немесе Компанияның ішкі нормативтік құжаттарының нормаларын бұзудың алдын алуға және болдырмауға бағытталған іс-қимылдары бірқатар құжаттармен регламенттеледі, олардың ішіндегі ең бастысы – Құпия ақпараттандыру саясаты.

2019 жылы «қызу желі» арқылы келіп түскен 38 сауал қаралды. Сауалдардың бірдей үлесі сатып алу және кадрлық мәселелерге қатысты болды. Сауалдардың 10%-ы өзге мәселелерге жатқызылды. Есептік кезеңдегі барлық сауалдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мерзімде қаралды.

Компанияның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Әдеп және комплаенс кодексі мүдделер қақтығысының пайда болу негіздерін, олардың алдын алу шараларын белгілейді. Сонымен қатар Компанияда корпоративтік даулардың, мүдделер қақтығысының туындау себептерін, алдын алу рәсімдерін белгілейтін, сондай-ақ Компания органдарының қызметін оларды реттеу шараларының аясында регламенттейтін, Компанияның Директорлар кеңесімен бекітілген Корпоративтік даулар мен мүдделер қақтығысын реттеу ережесі қолданылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпе Компанияның барлық шарттарына енгізілетін мүдделер қақтығысының тәуекелін барынша азайтудың және жемқорлықтың алдын алудың қосымша құралы болып табылады.

Компанияда сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы әрекет ету бойынша жаңартылған Саясат бекітілді, ол Компания қызметінің негізгі бағыттарын және лауазымды тұлғалар мен қызметкерлердің сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы әрекет ету бойынша мінез-құлқының жалпы ережелерін белгілейді. Жаңартылған Саясат қолданыстағы заңнаманың, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, «Парақорлық туралы» Ұлыбританияның заңының, қолданыстағы өзге де халықаралық заңнаманың, Әдеп және комплаенс кодексінің, Корпоративтік басқару кодексінің және Компанияның басқа да ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын есере отырып әзірленді.

Сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы әрекет ету жүйесі Компанияда келесі қағидаттардың негізінде құрылды:

Саясат қызметкерлер мен лауазымды тұлғалардың корпоративтік алаяқтық және сыбайлас жемқорлық белгілері анықталған кездегі іс-әрекеттерін регламенттейді. Компанияның әр қызметкері мен лауазымды тұлғасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын сақтау бойынша міндеттемеге қол қояды, нәтижесінде Компанияның әр қызметкері мен лауазымды тұлғасына сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы әрекет ету бойынша дербес міндет жүктеледі.